076-5645050 info@smobreda.nl

Colofon

Deze website is ontwikkeld door SMO Breda e.o. 

Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met de webredactie: communicatie@smobreda.nl

Disclaimer voor smobreda.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van smobreda.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SMO Breda e.o. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Privacy Statement

Bekijk hier het Privacy Statement van SMO Breda e.o.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMO Breda e.o. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SMO Breda e.o.

Geen garantie op juistheid

SMO Breda e.o. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SMO Breda e.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SMO Breda te mogen claimen of te veronderstellen.

Disclaimer e-mail

E-mail van SMO Breda kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. SMO Breda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. SMO Breda is gevestigd te Breda, Handelsregister nr. 20109300.

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op smobreda.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan de webredactie: communicatie@smobreda.nl.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van smobreda.nl op deze pagina.