076-5645050 info@smobreda.nl

Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van SMO Breda e.o. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SMO Breda e.o. uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en sollicitanten.

SMO Breda e.o. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij SMO Breda e.o. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft SMO Breda e.o. een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij
ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Als u de website van SMO Breda e.o. bezoekt, verstrekt u geen persoonsgegevens, tenzij u reageert op vacatures of informatie opvraagt.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met SMO Breda e.o. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die SMO Breda e.o. van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt SMO Breda e.o. persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van SMO Breda e.o. bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van SMO Breda e.o. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van SMO Breda e.o.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe SMO Breda e.o. omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is SMO Breda e.o., gevestigd aan Galderseweg 15 te Breda. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt SMO Breda e.o. uw persoonsgegevens?
SMO Breda e.o. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
 uw toestemming (in geval van opvragen informatie website of sollicaties);
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter voorkoming van gezondheidsproblemen;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van SMO Breda e.o., waarbij uw belang niet prevaleert.

SMO Breda e.o. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • voor het verlenen van zorg-, hulp- en dienstverlening conform de indicatie die van de gemeente, Justitie of het zorgkantoor is ontvangen;
  • voor de verantwoording van de gefinancierde zorg geeft SMO de gemeente inzicht in het actieplan Krachtwerk en meld de reden van einde van het traject;
  • voor de declaratie van de geleverde zorg bij gemeenten, zorgkantoor en Justitie;
  • voor het doorgeven van gegevens aan het CAK in het kader van de eigen bijdrage;
  • voor werving en selectie-doeleinden;
  • voor personeelsadministratie.

Hoe gaat SMO Breda e.o. met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft SMO Breda e.o. een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft SMO Breda e.o. passende technische en organisatorische maatregelen. De gegevens van cliënten staat op een applicatie bij een externe softwareleverancier die passende maatregelen heeft getroffen. Voor zover er gegevens bij SMO Breda staan, laten we, naast reguliere beveiligingsmaatregelen jaarlijks een beveiligingsaudit uitvoeren om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen SMO Breda e.o. niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens.

De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

De gegevens van sollicitanten worden voor de betreffende sollicitatie opgeslagen in ons personeelsadministratie-systeem. U kunt zelf bij de sollicitatie aangeven of we uw gegevens maximaal 1 jaar mogen gebruiken voor andere vacatures. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor functionarissen die zich met werving en selectie bezighouden. Door te solliciteren op een functie bij SMO Breda gaat u automatisch akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens en de opslag in het personeelsadministratie-systeem.

De gegevens van medewerkers worden ook in het personeelsadministratie systeem opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor (administratief) medewerkers van P&O en leidinggevenden.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van SMO Breda e.o. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door SMO Breda e.o. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
SMO Breda e.o. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

SMO Breda e.o. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend SMO Breda e.o. haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
SMO Breda e.o. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met SMO Breda e.o.
Veel contacten tussen u en SMO Breda e.o. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.smobreda.nl contact met SMO Breda e.o.. Ook sms, whatsapp en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van SMO Breda e.o.. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door SMO Breda e.o. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, reacties op vacatures of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van SMO Breda e.o.
Als u onze website bezoekt, worden alleen uw IP-gegevens geanonimiseerd bewaard (via een zgn. functionele cookie). Er worden verder geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Er worden geen “tracking cookies” op uw computer geplaatst. Via onze website wordt geen cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit hebben wij uitgezet, zo kan Google deze informatie niet aan derden verschaffen.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer SMO Breda e.o. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken SMO Breda e.o. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u klant van SMO Breda e.o. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een
eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de
verwerking van uw persoonsgegevens door SMO Breda e.o. onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door SMO Breda e.o. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons mailadres info@smobreda.nl. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement
SMO Breda e.o. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 september 2018. De meest recente versie vindt u altijd op SMO Breda.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op via info@smobreda.nl of

SMO Breda e.o.
Galderseweg 15
4836 AC Breda